Playing dance or dancing play (Louvain, 2004)
© Pascal De Pauw